Wanderkiermes vun de Walfer Guiden a Scouten

Marche Gourmande?

 • Trëppeltuer (+/- 6 km) ronderem Walfer wou der op 4 Posten e Snack an e Gedrénks kritt (inkl am Praïs). Um Treffpunkt (Départ & Arrivée ass eng Kiermes mat Iess- a Gedrénksstänn (net inkl. a Präis)
 • Randonnée (+/- 6 km) autour de Walferdange avec 4 postes auxquels on vous sert un petit plat ou une boisson (incl. dans le prix). Au point de départ et d’arrivée, il y a une kermès avec des stands avec des plats et boissons (pas incl. dans le prix)
 • Walking tour (+/- 6 km) around Walferdange with 4 posts where we serve a snack or drink on each (incl. in the price). There is a little fair at the departure/arrival place with stands (food & drinks, not incl. in the price)

Wéini a wou? Quand et où? When and where?

 • 9. Juli 2023: Départen tëscht 14:00 an 16:00 Auer
 • 9 Juillet 2023: Départs entre 14:00 et 16:00 heures
 • July 9th, 2023: Departures betweeen 2 pm and 4 pm

 

  35, rue de Gare L-7228 Helmsange

Wat brauch ech? Que faut-il apporter? What to bring?

 • Wanderkleedung a -schong – Waasser
 • Vêtements et chaussures de marche – Gourde d’eau
 • Outdoor clothing and shoes – Water
Person Price

   Participant

  10 €

  Transport

  Mir si ganz gutt z’erreesche mam ëffentlechen Transport. Entweder mam Zuch op der Walfer Gare oder via d’AVL Linn 11 um Arrêt Helmsange Barrière . D’Horaire fannt der op https://www.mobiliteit.lu Mir encouragéieren natierlech jiddereen ze Fouss, mam Velo oder mam ëffentlechen Transport ze kommen, mee wann dat fir Iech net méiglech ass, kënnt der iech um Parking bei der Gemeng, Kierfescht oder Sportshal a parken.

  Nous sommes très bien connecté aux transports public. Soit par train via la Gare de Walferdange ou la ligne AVL 11 à l’arrêt Helmsange Barrière. Les horaires sont disponibles sur https://www.mobiliteit.lu. Bien que nous encouragions fortement tout le monde à venir à pied, à vélo ou en empreintant les transports public, vous pouvez aussi vous garer sur les parking de la commune, du cimetière ou du complexe sportif.

  We are very well connected to public transport. You can come either by train (Station: Gare de Walferdange) or the AVL line 11 at the Helmsange Barrière stop. While we strongly encourage everyboy to come by foot, bike or make use of public transport, you can also park you car at one of the parkings at the townhall, graveyard or sports complex.

  Nohaltegkeet

  – benotze mir nëmmen Telleren aus Porzeläin a Besteck aus Inox wat an der Spullmaschinn gebotzt gëtt.
  – kafe mer Gedrénks souwéi d’Iessen lokal, regional, Fairtrade oder bio (Lët’z Kola / -Limo, Fairtrade Zocker, lëtzeboier Wurschten, …)
  trenne mer wéi ëmmer all Offall a benotze reutilisabel Deko
  – biede mer Iech dass dir zu fouss, mat den Ëffentlechen, mat Vëlo, Trottinette oder a Fuergemeinschafte bei den Event kommt.
  Mir freeën eis well ob Iech de Weekend!

  Sustainability

  – we only use porcelain plates and stainless steel cutlery that we’ll clean in the dishwasher.
  – we buy drinks as well as food locally, regionally, fair trade or organic (Lët’z Kola / -Limo, fair trade sugar, luxembourgish sausages, …)
  – as always, we separate all waste and use reusable decorations
  – we ask that you come to the event on foot, with the public transports, by bicycle, scooter or in a driving group.
  We look forward to seeing you this weekend!