Versammlungen

Wëllefcher (7-11): Samstes vun 14:00 bis 16:00
AvEx (11-14): Samstes vun 18:30 bis 20:00
CaraPio (14-17): Samstes vun 16:30 bis 18:30
RaRo (17-23): Samstes vun 20:00 bis 22:00

Eise Chalet: