Iwwert Eis

D’Walfer Guiden a Scouten gehéieren zum Verband vun de Lëtzebuerger Guiden a Scouten. Eise lokale Grupp besteet aktuell aus 85 Memberen, déi dem Alter no an de Branche vu Wëllefcher bis RaRo/Albatross vertruede sinn. All Branche gëtt jeweils encadréiert vun enger benevoler Chefekipp déi an de wöchendleche Versammlungen, op engem Weekendausflug, an um Camp de Kanner a Jugendlechen e villsaitege an ofwiesselungsraiche Programm bidd. Mir sinn en oppene Verräin an all Mënsche ass wëllkomm, bei eis matzemaachen. Kommt roueg bis laanscht kucken op eise Versammlungen oder op enger vun eisen Evenementer wéi z.B. eiser Scoutskiermes oder dem Buergbrennen.

D’Lëtzebuerger Guiden a Scouten sinn dee gréissten edukative Jugendmouvement zu Lëtzebuerg. Eis Missioun ass et, déi Jonk dorop virzebereeden, spéiderhi Responsabilitéit fir sech an anerer ze iwwerhuelen. An deem Sënn bidden eis motivéiert Fräiwëlleg de Jonken en oppene Kader, wou jiddereen aktiv matmaachen a matbestëmmen dierf. Zesummen a Gruppe kann all Eenzelne flott Erfahrunge maachen, Frëndschafte schléissen, sozial Fäegkeete léieren an sech perséinlech weider entwéckelen. Bei den LGS léieren déi Jonk d’Natur ze respektéieren, iwwer sech selwer an hiert Ëmfeld nozedenke fir sech spéider aktiv, och fir anerer, anzesetzen.

Chalet